Recent Changes

Tuesday, June 16

 1. page Workshop edited ... Kaartjes Kruiswoordraadsel Besluit
  ...
  Kaartjes
  Kruiswoordraadsel
  Besluit
  (view changes)
  1:50 am
 2. page Workshop edited ... Omslag stellingen en stellingen Vragen kruiswoordraadsel Downloads Stellingenspel Contra…
  ...
  Omslag stellingen en stellingen
  Vragen kruiswoordraadsel
  Downloads
  Stellingenspel
  Contractwerk methode
  Groot blad
  Kaartjes
  Kruiswoordraadsel
  Besluit

  (view changes)
  1:44 am
 3. page Downloads edited Besluit Stellingenspel Contractwerk methode Groot blad Kaartjes Kruiswoordraadsel

  Besluit
  Stellingenspel
  Contractwerk methode
  Groot blad
  Kaartjes
  Kruiswoordraadsel

  (view changes)
  1:40 am

Monday, June 15

 1. page Interview edited ... verschillende werkvormen. Hoe ziet een dag in het methodeonderwijs eruit? ... en samenwerk…
  ...
  verschillende werkvormen.
  Hoe ziet een dag in het methodeonderwijs eruit?
  ...
  en samenwerking.
  De
  De leerlingen mogen
  Hoe ziet een week in het methodeonderwijs eruit?
  ...
  de groep.
  De
  De volgende dagen
  Zijn er bepaalde start- of slotactiviteiten?
  Zoals ik al zei beginnen we de week met een kringgesprek, het afsluiten van de week gebeurt niet op een specifieke manier. Dat hangt van de leerkracht af die het laatste uur les geeft aan deze klassen.
  ...
  Ja. Vaak is dat zelf gemaakt didactisch materiaal, zoals aangepaste cursussen, fiches, bronnenkaarten, zelf ontworpen didactische spelletjes. Maar ook stappenplannen, contractwerk enzovoort horen daar zeker bij. In ieder lokaal zijn er ook een aantal computers, voor iedere leerling één.
  Worden de klassen op een speciale manier ingericht voor methodeonderwijs?
  ...
  didactische werkvormen.
  Tijdens
  Tijdens het kringgesprek
  {plattegrond-methode.gif}
  Wordt er gewerkt met kernleerkrachten? + Hoe gaat dat in zijn werk?
  ...
  Is het kleine aantal leerkrachten van het methodeonderwijs voordeliger dan het grote aantal leerkrachten in het reguliere onderwijs en waarom?
  Het is een nadeel omdat je uiteraard geen specialist kan zijn in het grote aantal vakken dat je moet onderwijzen binnen het methodeonderwijs, maar het is dan wel weer een voordeel zodat je de leerlingen veel ziet en een goed contact kunt opbouwen.
  ...
  ziet dezelfde
  leerlingen
  leerlingen waarschijnlijk maximum vier
  vier
  uur binnen
  Wordt er in deze school gewerkt met bepaalde handboeken? Waarom wel/niet?
  Sommige handboeken van het regulier onderwijs worden behouden, andere worden herwerkt of volledig herschreven. Zo zijn de cursussen van Frans en aardrijkskunde volledig herwerkt zodat de leerlingen dit op een volledig zelfstandige basis kunnen leren. Vaak is dit dan aan de hand van contractwerk.
  Hoe gaan jullie in deze school om met leerproblemen?
  Bij de inschrijvingen wordt er aan de ouders gevraagd of de leerling leerproblemen heeft, zodat we hier al vanaf het begin aan kunnen werken.
  ...
  daar gebruikt
  hebben
  hebben om de leerproblemen te voorkomen
  voorkomen
  of te
  ...
  specifieke leerlingen.
  Ook
  Ook zijn er
  ...
  waardoor we leerproblemen
  leerproblemen
  kunnen detecteren.
  Aan
  Aan de hand
  ...
  via het CLB
  of

  CLB of
  bijlessen tijdens
  ...
  gaat de
  begeleiding
  begeleiding ook door tijdens de
  de
  lessen door
  ...
  of gesprekken.
  De
  De leerproblemen kunnen
  ...
  klein mogelijk gehouden
  gehouden
  wordt en door de
  wekelijkse
  wekelijkse vergadering van
  Hoe zie je de eindtermen gerealiseerd vanuit de visie en de werking van een methodeschool?
  Het invoeren van methodeklassen binnen deze reguliere school is nog maar twee jaar van start. Dit schooljaar is het de eerste keer dat leerlingen naar een volgende graad gaan. We kunnen deze vraag dus pas beantwoorden op het einde van dit schooljaar. Toch kan ik al vermelden dat de eindtermen van mijn vakken bereikt zullen zijn, en dat zal hoogstwaarschijnlijk hetzelfde zijn voor de andere kernleerkrachten.
  Het is een feit dat we bepaalde eindtermen trager opbouwen dan het reguliere onderwijs, omwille van het invoeren van projecten, die
  ...
  eindtermen hoogstwaarschijnlijk
  evengoed
  evengoed bereikt worden
  ...
  in het regulier
  reguliere
  onderwijs.
  Werkvormen
  Welke werkvormen worden binnen deze school veel gebruikt?
  (view changes)
 2. page Interview edited ... Hoe ziet een week in het methodeonderwijs eruit? De week start met een kringgesprek, daar is …
  ...
  Hoe ziet een week in het methodeonderwijs eruit?
  De week start met een kringgesprek, daar is een extra uur voor vrijgemaakt. De leerlingen mogen dan vertellen wat er hen op het hart ligt. De leerlingen beslissen samen wie er verslaggever of voorzitter wordt. Er wordt een knuffel doorgegeven en degene die de knuffel vast heeft, mag zijn mening/verhaal vertellen aan de groep.
  ...
  toegepast, ofwel
  een
  een project.
  Zijn er bepaalde start- of slotactiviteiten?
  Zoals ik al zei beginnen we de week met een kringgesprek, het afsluiten van de week gebeurt niet op een specifieke manier. Dat hangt van de leerkracht af die het laatste uur les geeft aan deze klassen.
  Is er specifiek didactisch materiaal dat gebruikt wordt in een methodeklas?
  ...
  zeker bij.
  In
  In ieder lokaal
  Worden de klassen op een speciale manier ingericht voor methodeonderwijs?
  De klassen worden ingedeeld in verschillende eilandjes. Elk eilandje bestaat uit vier banken en vier stoelen. Dit vergemakkelijkt het groepswerk, hoekenwerk en andere didactische werkvormen.
  (view changes)
 3. page Workshop edited ... Lesverloop Inleiding ... de volgende vragen. vragen: Wat weet ik al? Wat wil ik wete…
  ...
  Lesverloop
  Inleiding
  ...
  de volgende vragen.vragen:
  Wat weet ik al?
  Wat wil ik weten?
  (view changes)
 4. page Workshop edited ... Lesverloop Inleiding De onderzoeksvraag wordt op het bord genoteerd. Elke student krijgt t…
  ...
  Lesverloop
  Inleiding
  De onderzoeksvraag wordt op het bord genoteerd. Elke student krijgt twee plakbriefjes en mag daarop het antwoord noteren op één of meerdere van de volgende vragen.
  Wat weet ik al?
  Wat wil ik weten?
  Wat verwacht ik van deze workshop?
  De begeleider kiest enkele briefjes uit en bespreekt die kort.
  De
  studenten worden
  ...
  Ze maken eerst de drie
  ...
  tijd die daarna overblijft kunnen
  Moetje 1: werkvormen
  Tijdens deze hoek gaan de studenten informatie, vaardigheden en materialen betreffende werkvormen in het Freinetonderwijs bestuderen. Door middel van deze informatie en eigen ervaringen moeten de studenten besluiten welke werkvormen van het Freinetonderwijs geïntegreerd kunnen worden in het regulier onderwijs.
  (view changes)
 5. page Interview edited ... Freinetonderwijs is gebaseerd op de visie van Freinet. Alles vertrekt vanuit de visie van de l…
  ...
  Freinetonderwijs is gebaseerd op de visie van Freinet. Alles vertrekt vanuit de visie van de leerlingen. Hieruit ontstaan er ondermeer projecten, maar deze visie kan ook toegepast worden binnen de gewone losstaande vakken. Het grote idee is dat de leerlingen medezeggenschap krijgen binnen de les.
  Wat is er specifiek aan de manier waarop jullie werken op deze school?
  ...
  van regels bepalen.
  Het
  bepalen.Het aantal leerlingen
  verschillende werkvormen.
  Hoe ziet een dag in het methodeonderwijs eruit?
  (view changes)
 6. page Interview edited ... Wat is er specifiek aan de manier waarop jullie werken op deze school? We werken regelmatig e…
  ...
  Wat is er specifiek aan de manier waarop jullie werken op deze school?
  We werken regelmatig een volledige week rond een project. Dit project kiezen de leerlingen zelf. Iedere week doen we ook een kringgesprek. Ook hier bepalen de leerlingen het onderwerp zelf. In de lessen wordt er vaak gebruik gemaakt van contractwerk en hoekenwerk. De leerlingen mogen in overleg met de leerkrachten zelf de sancties van het verbreken van regels bepalen.
  ...
  werken met verschillende
  verschillende
  werkvormen.
  Hoe ziet een dag in het methodeonderwijs eruit?
  De leerlingen hebben dezelfde vakken als in het traditioneel onderwijs. Ze krijgen uiteraard wel meer inspraak en de werkvormen zijn ook activerend en gericht op zelfstandigheid en samenwerking.
  ...
  Hoe ziet een week in het methodeonderwijs eruit?
  De week start met een kringgesprek, daar is een extra uur voor vrijgemaakt. De leerlingen mogen dan vertellen wat er hen op het hart ligt. De leerlingen beslissen samen wie er verslaggever of voorzitter wordt. Er wordt een knuffel doorgegeven en degene die de knuffel vast heeft, mag zijn mening/verhaal vertellen aan de groep.
  ...
  toegepast, ofwel een
  een
  project.
  Zijn er bepaalde start- of slotactiviteiten?
  Zoals ik al zei beginnen we de week met een kringgesprek, het afsluiten van de week gebeurt niet op een specifieke manier. Dat hangt van de leerkracht af die het laatste uur les geeft aan deze klassen.
  ...
  Wordt er gewerkt met kernleerkrachten? + Hoe gaat dat in zijn werk?
  Het grote idee is dat zo weinig mogelijk leerkrachten zoveel mogelijk vakken geven. Zo zijn er leerkrachten die meer dan vier vakken onderwijzen.
  ...
  soorten vakken. Als
  Als
  leerkracht moet
  Is het kleine aantal leerkrachten van het methodeonderwijs voordeliger dan het grote aantal leerkrachten in het reguliere onderwijs en waarom?
  Het is een nadeel omdat je uiteraard geen specialist kan zijn in het grote aantal vakken dat je moet onderwijzen binnen het methodeonderwijs, maar het is dan wel weer een voordeel zodat je de leerlingen veel ziet en een goed contact kunt opbouwen.
  ...
  ziet dezelfde leerlingen
  leerlingen
  waarschijnlijk maximum
  Wordt er in deze school gewerkt met bepaalde handboeken? Waarom wel/niet?
  Sommige handboeken van het regulier onderwijs worden behouden, andere worden herwerkt of volledig herschreven. Zo zijn de cursussen van Frans en aardrijkskunde volledig herwerkt zodat de leerlingen dit op een volledig zelfstandige basis kunnen leren. Vaak is dit dan aan de hand van contractwerk.
  Hoe gaan jullie in deze school om met leerproblemen?
  Bij de inschrijvingen wordt er aan de ouders gevraagd of de leerling leerproblemen heeft, zodat we hier al vanaf het begin aan kunnen werken.
  ...
  daar gebruikt hebben
  hebben
  om de
  Ook zijn er in het begin van het schooljaar verschillende tests waardoor we leerproblemen kunnen detecteren.
  ...
  het CLB of
  of
  bijlessen tijdens
  ...
  gaat de begeleiding
  begeleiding
  ook door
  ...
  door de wekelijkse
  wekelijkse
  vergadering van
  Hoe zie je de eindtermen gerealiseerd vanuit de visie en de werking van een methodeschool?
  Het invoeren van methodeklassen binnen deze reguliere school is nog maar twee jaar van start. Dit schooljaar is het de eerste keer dat leerlingen naar een volgende graad gaan. We kunnen deze vraag dus pas beantwoorden op het einde van dit schooljaar. Toch kan ik al vermelden dat de eindtermen van mijn vakken bereikt zullen zijn, en dat zal hoogstwaarschijnlijk hetzelfde zijn voor de andere kernleerkrachten.
  ...
  projecten, die dan
  dan
  weer nieuwe
  ...
  eindtermen hoogstwaarschijnlijk evengoed
  evengoed
  bereikt worden
  Werkvormen
  Welke werkvormen worden binnen deze school veel gebruikt?
  ...
  Welke werkvormen gebruikt u regelmatig in uw lespraktijk?
  Ik gebruik wel eens vaker de vier - twee - solo, hoekenwerk en contractwerk binnen mijn vakken. De andere werkvormen zoals placemats en dergelijke gebruik ik minder vaak.
  ...
  eigenlijk door hebben
  hebben
  dat het
  Zijn er bepaalde werkvormen uit het Freinetonderwijs die u absoluut niet gebruikt? Waarom?
  Ik zal waarschijnlijk bepaalde werkvormen nog niet gebruikt hebben, maar dat is zeker geen bewuste keuze geweest.
  ...
  werkvorm gebruiken omdat
  omdat
  die zich
  Welke werkvormen spreken de leerlingen aan? Welke werkvormen hebben ze minder graag?
  Ik heb vooral het gevoel dat de leerlingen graag samenwerken. Bijvoorbeeld bij de vier- twee- solo: met vier werken vinden ze leuk, met twee valt ook nog mee, maar de laatste oefeningen die ze alleen moeten oplossen, willen ze liever samen oplossen. Het is bij die methode echter de bedoeling om na te gaan of de leerlingen het echt alleen kunnen.
  ...
  Zijn er bepaalde werkvormen transfereerbaar naar het reguliere onderwijs?
  Het reguliere onderwijs zal wel beïnvloed worden door de overspoeling van verschillende werkvormen. Maar in methodeonderwijs hebben we ook af en toe een doceermoment. Als je ziet dat veel leerlingen ergens een probleem mee hebben, dan leg je de les even stil en dan leg je het zelf uit.
  ...
  en het andere
  andere
  is niet
  Gelden er in uw klas specifieke regels om het werken met deze werkvormen mogelijk te maken?
  De werkvormen moeten een meerwaarde hebben. Ze moeten ervoor zorgen dat leerlingen probleemoplossend kunnen denken, leren samenwerken, dingen ook voor een langere tijd kunnen onthouden.
  ...
  de loop van
  van
  hun schoolloopbaan
  Gebruikt u in het begin van het schooljaar speciale werkvormen om de leerlingen te laten kennismaken? Welke?
  In het lager onderwijs worden al verschillende werkvormen aangeleerd. De meeste werkvormen die ze hier leren, kennen ze eigenlijk al.
  Hoekenwerk en contractwerk zijn hier voorbeelden van.
  ...
  die ze gaan
  gaan
  gebruiken.
  Een
  ...
  jaar een activiteitendag
  activiteitendag
  te organiseren.
  Eigen ervaringen
  Welke meerwaarde biedt een Freinetschool boven een reguliere school?
  Dat hangt van de leerling af. Niet elke leerling is gebaat met de methodes die we hier gebruiken. Als een leerling de houding niet heeft om zelfstandig te werken of niet graag samenwerkt, dan zal de leerling daar geen meerwaarde kunnen uithalen.
  ...
  werken. Maar er
  er
  wordt wel
  ...
  heen verder gestimuleerd
  gestimuleerd
  wordt. Hoe
  Welke visies, ideeën en werkvormen van het methodeonderwijs zouden benut kunnen worden in het reguliere onderwijs en waarom?
  Dat er meer ingespeeld wordt op de interesses van de leerlingen. De leerlingen van het regulier hier klagen vaak dat de leerlingen van methode veel op uitstap gaan, maar in het reguliere onderwijs is daar gewoon geen ruimte voor.
  (view changes)

More