Table of Contents

Interview


Persoonlijk:
Welke opleiding heeft u gevolgd?
Hoe lang geeft u al les?
Welke vakken geeft u?
Hoe lang staat u al op deze school?
Heeft u voordien ook op een reguliere school of andere methodescholen gewerkt?
Heeft u een specifieke bijscholing gevolgd i.v.m. methodeonderwijs?
Is methodeonderwijs een bewuste keuze geweest? Waarop was deze keuze gebaseerd?

Onderwijs algemeen:
Wat is er kenmerkend aan het freinetonderwijs?
Wat is er specifiek aan de manier waarop jullie werken op deze school?
Hoe ziet een dag in het methodeonderwijs eruit?
Hoe ziet een week in het methodeonderwijs eruit?
Zijn er bepaalde start- of slotactiviteiten?
Is er specifiek didactisch materiaal dat gebruikt wordt in een methodeklas?
Worden de klassen op een speciale manier ingericht voor methodeonderwijs?
Wordt er gewerkt met kernleerkrachten? + Hoe gaat dat in zijn werk?
Is het kleine aantal lkr van het methodeonderwijs voordeliger dan het grote aantal lkr in het reguliere onderwijs en waarom?
Wordt er in deze school gewerkt met bepaalde handboeken? Waarom wel/niet?
Hoe gaan jullie in deze school om met leerproblemen?
Hoe zie je de eindtermen gerealiseerd vanuit de visie en de werking van een methodeschool?

Werkvormen:
Welke werkvormen worden binnen deze school veel gebruikt?
Welke werkvormen gebruikt u regelmatig in uw lespraktijk?
Zijn er bepaalde werkvormen uit het freinetonderwijs die u absoluut niet gebruikt? Waarom?
Welke werkvormen spreken de lln aan? Welke werkvormen hebben ze minder graag?
Zijn er bepaalde werkvormen transfereerbaar naar het regulier onderwijs?
Heeft u vanuit het reguliere onderwijs bepaalde werkvormen overgenomen?
Is er bepaald materiaal nodig om volgens deze methodes te kunnen werken?
Welk materiaal is onmisbaar in een methodeschool?
Gelden er in uw klas specifieke regels om het werken met deze werkvormen mogelijk te maken?
Gebruikt u in het begin van het schooljaar speciale werkvormen om de lln te laten kennismaken? Welke?

Eigen ervaringen:
Welke meerwaarde biedt een freinetschool boven een reguliere school?
Heeft een reguliere school op bepaalde vlakken een meerwaarde boven een freinetschool en welke zijn deze dan?
Welke visies, ideeën en werkvormen van het methodeonderwijs zouden benut kunnen worden in het reguliere onderwijs en waarom?
Verkiest u een reguliere school of een methodeschool en waarom?
Denkt u dat alle lln voordeel kunnen halen uit methodeonderwijs?
Zijn er specifieke lln waarvoor methodeonderwijs geen goede optie is?
Voor welke lln biedt methodeonderwijs een meerwaarde?
Moet de opvoeding van het kind een grotere plaats krijgen binnen het onderwijs? Hoe wordt daar binnen deze school aan gewerkt?
Wat waren je ervaringen als beginnende leerkracht in een methodeschool?
Strookte de realiteit met je verwachtingen?
Heb je tijdens de beginperiode steun gekregen binnen/buiten de school?
Wat is tot nu toe het leukste/ minst aangename moment geweest van je carrière binnen het onderwijs?

Observatielijst


  • Hoe is een methodeklas ingericht?
Welke kleur hebben de muren?
Zijn er speciale versieringen?
Hangen er werkjes van de lln op?
Is er zichtbaar aan welke leerstof de lln werken?
Is er een zithoek?
Hoe zijn de banken opgesteld?
Is er mogelijkheid tot het snel verplaatsen van banken?
Zijn er al bepaalde hoeken ingericht?

  • Sfeer
Hoeveel lln zitten er in de methodeklas?
Welke sfeer hangt er in de klas?
Welke sfeer is er tussen de lln onderling?
Welke sfeer is er tussen lkr en ll?
Welke sfeer hangt er in de school?
Spreken de lln de lkr aan met de voornaam?
Steken de lln hun hand op voordat ze antwoorden?
Lopen de lln vrij rond in de klas?

  • De school zelf.
Kan je aan de school merken dat er een methodeklas is?
Hangen er in de school werkjes van de lln op?
Is er plaats voor inbreng van lln? (vb schoolkrant/website…)

  • Werkvormen
Welke werkvormen komen aan bod? + uitleg
Welke worden gebruikt in de motivatiefase/verwervingsfase/verwerkingsfase?
Gaan de lln individueel of in groep aan de slag?
Hebben ze bepaald materiaal nodig?
Werken ze per vak of doen ze een project?
Wordt er een handboek gebruikt?
Weten de lln meteen hoe de werkvormen gaan of krijgen ze er eerst uitleg over?
Weten de lln waar het materiaal ligt?
Is er een link tussen opeenvolgende werkvormen?